Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P5
Местоположение Природни ресурси Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2021

Икономическа характеристика

Община Бобов дол е утвърден център за добив на въглища и производство на електроенергия с голямо икономическо значение в областен и национален мащаб. Тук са съсредоточени важни стопански дейности – въгледобив, електропроизводство, енергоремонт и селско стопанство.През 1891 г. е открита Държавна мина “Бобов дол” за добив на кафяви каменни въглища, която и до наши дни определя развитието на града и региона.Минните предприятия в общината са:Мини “Бобов дол” ЕАД – в състава, на която влизат: р-к “Бобов дол”, р-к “Бабино”, р-к “Хр.Ботев”,  ЦОФ “Бобов дол“ и Азотно-кислородна станция.Мини “Колош БД” ЕООД – в ликвидация:  р-к “Мламолово”.“Фундаментал” ЕООД-участък “Миньор” от находище Бобовдолски въглищен басейн. В тази сфера работят  3 000 човека.ТЕЦ “Бобов дол” е най-голямата в Югозападна България с мощност 630 Мегавата. В централата работят около 1 000 души.Енергоремонт “Бобов дол” е специализирано предприятие за основен и капитален ремонт на инсталираните мощности на енергийната система в Югозападна България, производство на резервни части и съоръжения за енергопроизводството.

В областта на частния и предприемаческия сектор, на територията на града функционира предприятие за производство на обувни изделия – “Бостайл” с италианско участие, което осигурява работа на около 570 души.Селското стопанство е втория по значение отрасъл в общината. На територията на общината има 2 400 декара черешови насаждения. Тенденцията за в бъдеще е разрастване на черешовите масиви с още 1 200 декара.

Географска характеристика

Oбщина Бобов дол е разположена в югозападна България в равнинен и полупланински район на Кюстендилска област.Заема площ от 206.2 кв.км, като площта и е 0.2 % от територията на страната и 11% от територията на областта.

Оградена е от всички страни с възвишения-вр. Колош /1315 м/ от Конявската планина на северозапад, следван на север от билото на Касилашки дъбици, вр. Венец, Чуковски рид с Развалена църква, на изток Мусибеиски кории, Големинските орници /Равен рид с вр. Гола глава, Мламоловския и Големоселския рид, на запад височината Кръшла, върxовете Голем и Малък връм, връx Голак и височините Света Богородица.

Граничи със следните общини: Радомир, Дупница, Бобошево, Невестино и Кюстендил.

Административен, стопански и културен център на общината е град Бобов дол.

Община Бобов дол има благоприятно географско положение.От тук започват и минават важни шосейни пътища. Град Бобов дол е на 20 км. От град Дупница, на 37км. От Кюстендил, на 27км. От Радомир, на 42 км. От Перник и на 65 км. От София.до град Бобов дол има отклонение на железопътната линия София-Кулата през града.

Демографска характеристика

Община Бобов дол е съставена от 18 населени места: град Бобов дол, който е и административен център и 17 села, обединени в 16 кметства: Бабино, Бабинска река, Блато, Голема Фуча, Голем Върбовник, Големо село, Горна козница, Долистово, коркина, Локвата, Мала Фуча, мало село, Мали Върбовник, Мламолово, Новоселяне, Панчарево и Шатрово. Освен функционален градът е и пространствен център.Останалите селища формират разпръсната мрежа в територията на общината.Средната селищна гъстота е по-ниска от тази за страната-11.2 кв.км на едно селище при средна за страната 1 селище на 20 км2.Средното отстояние между населените места е около 5 км, което затруднява придвижването, формирането и функционирането на единна жизнена териториално селищна общност.Населението на общината е 8 598 човека, от които 5 913 живеят в град Бобов дол.

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана: 1 град, 1 средно голямо село  (около 1000 жители), 7 малки села (200-500 жители) и 8 много малки села (под 200 жители), най-малкото село е с по-малко от 50 жители.