Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C12

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2023

 

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в Община Бобов дол
 

Вътрешни правила за използване на предоставените от Община Бобов дол служебни пощи и акаунти
 

Вътрешни правила за реда и условията за предоставяне на достъп до обществена информация и до публичните регистри, съхранявани в Общинска Администрация на Община Бобов дол
 

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Община Бобов дол
 

Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив в Община Бобов дол
 

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в администрацията на Община Бобов дол
 

Вътрешни правила за работа в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в Община Бобов дол
 

Вътрешни правила за работа в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в Община Бобов дол
 

Вътрешни правила за вписване и заличаване на информация за Община Бобов дол в Регистър на информационните ресурси (РИР)
 

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Бобов дол
 

Вътрешни правила за използване и съхранение на печатите в Община Бобов дол
 

Вътрешни правила за работна заплата
 

Правилник за вътрешния трудов ред
 

Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на общински обекти на територията на Община Бобов дол
 

Етичен кодекс за поведение на служителите от Общинска администрация на Община Бобов дол
 

Инструкция за деловодната дейност в Община Бобов дол