Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

Контакти:

гр. Бобов дол 2670
ул. “27-ми Октомври” №2
Общинска администрация Бобов дол
                
Председател на МКБППМН

Детелина Борисова - зам.- кмет на Община Бобов дол
Мобилен тел. 0895656100
email: d.borisova@bobovdol.egov.bg

Секретар на МКБППМН

Мария Вучкова - секретар МКБППМН
Мобилен тел. 0892232231
email: mkbppmn@bobovdol.egov.bg


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ е орган за ръководство, контрол и организация на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община.

Освен дейността по организация и осъществяване на цялата превантивна работа на територията на общината, ЗБППМН възлага на местните комисии и специфичната дейност по разглеждане на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
  

 Съставът на Местната комисия за БППМН е определен със заповед на Кмета, като в нея са включени представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите на образованието и здравеопазването, представители на  Дирекция „Социално подпомагане”,на полицията, както и педагози, юрист, психолог и др.
    
Основната цел в работата на МКБППМН е провеждане на ефективна, превантивна и корекционно-възпитателна дейност с малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви или престъпления, или които са склонни към извършване на такива.

Цел на МКБППМН също е и свеждане до минимум на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните на територията на община Бобов дол, както и възпитаване у тях на коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения.

    Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/:

 •  Организира и координира социално – превантивната дейност на територията на Общината
 •  Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие
 •  Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция,   граждани и налага възпитателни мерки, съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и   непълнолетни
 •  Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата
 •  Съдейства на децата, излезли от Социално – педагогически интернати, Възпитателни училища – интернати, Поправителни   домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми
 •  Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 •  Контролира намиращата се на територията на Общината Детска педагогическа стая
 •  Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват   влияние върху нейната динамика.

    Към Местната комисия са назначени на граждански договор обществени възпитатели, които имат за задача да оказват помощ на   родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните.

    Общественият възпитател е длъжен:

 • да оказва на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на малолетните и непълнолетните;
 • да съдейства за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетните и непълнолетните;
 • да следи за поведението на малолетните и да полага грижи за правилното им насочване;
 • да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния или непълнолетния;да поставя за решаване социалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред съответната дирекция „Социално подпомагане”;
 • да представя информация на съответната дирекция „Социално подпомагане” за решаване на социалните проблеми на малолетния или непълнолетния.