Z6_PPGAHG800H6LC0QB2QGTSL02T6
Z7_PPGAHG800H6LC0QB2QGTSL0233

Общинска собственост

Дата на публикуване: 05.07.2021
Последна актуализация: 11.05.2022

Регистрация на животновъден обект - лично стопанство - Заявление

Издаване на удостоверение за регистрация на домашно кучеЗаявление

2095 - Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи, относно общинска собственост

2081 - Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2078 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2059 - Издаване на заповед за изземване на имот

2021 - Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2022 - Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

1988 - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2878 - Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2118 - Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

1993 - Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите

2007 - Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

1992 - Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

2004 - Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2066 - Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2087 - Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2122 - Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

2984 - Определяне на прилежащата площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване