Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2021


 Община Бобов дол има красива и екологично чиста природа. Съхранената природна среда, разнообразният ландшафт и историческите забележителности биха могли да спомогнат за създаването и реализирането в Община Бобов дол на туристически продукт - предимно за маршрутен туризъм за еднодневни турове. Предпоставка за това е и благоприятното транспортно-географско положение на територията на общината между двата локални центъра  в областта (Кюстендил и Дупница).

В перспектива,  би могло да се развие туризъм с ограничени въздействия върху околната среда – екологичен, познавателен, рекреативен, селски, културно-исторически и ловно-рибарски туризъм.

Каталог на туристически обекти в област Кюстендил и Североизточен район за планиране
 

Авторско право и озвучаване на обекти

С измененията на Закона за авторското право и сродните му права от 2018г. на общините бяха предоставени правомощия за контрол по спазване на изискванията на закона в търговски и туристически обекти.

 Новите правомощия на кметовете на общини са заложени в чл. 98в, от ЗАПСП. Те предвиждат упражняване на контрол върху търговските и туристическите обекти за предварително уредени права за публично изпълнение на живо или на запис на филми, на звукозаписи на аудио-визуални и други произведения.

 Лицата, стопанисващи такива обекти са длъжни да предоставят при поискване най-малко веднъж годишно документи, доказващи отстъпените им права за публично изпълнение.
При установяване на нарушения кметът на общината налага наказателни постановления със санкция в предвидените в закона размери.

Кой и какви права следва да урежда?

 Ако стопанисвате търговски обект или туристически обект по чл.3, ал.2 от Закона за туризма, независимо дали е самостоятелен или прилежащ към друг обект, и озвучавате съответното помещение или обособена част с музика или чрез телевизионна програма, вие извършвате т.нар. „публично изпълнение“ по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Приема се, че озвучаването на търговското помещение се явява част от предоставяната услуга, което го отличава от ползването в домашни условия.

 Задължението Ви в този случай е да уредите два вида права – авторски и сродни. “Авторски” са правата на създателите на музикалното произведение (композитор, текстописец и аранжор), а “сродни” – на лицата, позволяващи това произведение да се възприеме от публиката (изпълнител и продуцент на звукозаписа).

Как ползвателят може да уреди правата?

 Уреждането на права за „публично изпълнение“ на музика може да стане както чрез организации за колективно управление на съответния вид право (ОКУП), така и чрез т.нар. независими дружества за управление на права (НУП) – търговски дружества, които осигуряват достъп до музикални каталози с предварително уредени авторски и сродни права.

 Цената на предоставените права за „публично изпълнение“ зависи от вида на озвучавания обект, площта, категоризацията на обекта, броя на местата, предоставения репертоар за ползване и пр. За уредени се считат права, които са предоставени чрез сключен договор с ОКУП или НУП. Задължително условие е съответното дружество предоставило правата да е вписано в регистъра на Министерство на културата, поддържан на уеб-страницата на ведомството.


Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права:
 

Организации за колективно управление на права

Независими дружества за управление на права


Съгласно ЗАПСП Чл. 98в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 30.12.2018 г.)

(1) Кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях.

(2) Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, при поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение.

(3) При нарушение на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лв.

(4) Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

(5) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Имуществените санкции по ал. 3 се изпълняват по реда на чл. 98в, ал. 4, изречение първо и ал. 5. Петдесет на сто от приходите от имуществените санкции постъпват по сметката на Национален фонд "Култура", а останалите приходи - по бюджета на съответната община.

 Със заповед на кмета на община Бобов дол са определени длъжностни лица, които да упражняват контрол върху търговските и туристическите обекти. При посещение на място в обекта, ако в същия звучи музика длъжностното лице се легитимира със служебна карта и изисква доказателства за предварително уредени права за публично изпълнение на музика на живо или чрез запис. Ако не сте в състояние да представите договор, а озвучавате обекта си с музика, подлежите на предвидената в закона санкция.


Търговските и туристическите обекти могат да предоставят информация в Община Бобов дол за сключени договори като:

  •  изпратят сканиран договор на следния e-mail: avtorsko_pravo@bobovdol.egov.bg
  •  представят копие на договор Деловодството на общината.

При необходимост от повече информация може да разгледате следните  информационни материали на "Министерство на културата" 
 

Ако Вашият бизнес се озвучава с музика - брошура

Задължение за уреждане на авторски и сродни права в хотели и ресторанти - брошура