Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 28.07.2021

С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Бобов дол.
В състава на общината влизат 18 населени места. Община Бобов дол е юридическо лице с право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Административен център и седалище на община Бобов дол е гр.Бобов дол.
Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.
 

Устройствен правилник - 2020 год.