Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.11.2023

арх. Йордан Василев

Главния архитект провежда и контролира дейностите по:  

1.    Устройство на територията, съгласно Закона за устройство на територаията /ЗУТ/;

2.    Изграждане на жизнената среда на архитектурното оформление на населените места;

3.    Организира изпълнението на приетите от Общински съвет общи и подробни градоустройствени планове;

4.    Участва в разработването на целеви програми за комплексно жилищно изграждане, благоустрояване и др., свързани с изграждане и благоустрояване на жизнената среда;

5.    Одобрява схеми за поставяне на преместваеми обекти върху общинска и държавна земя;

6.    Издава скици/визи/ за проектиране;

7.    Съгласува идейни инвестиционни проекти;

8.    Съгласува и одобрява технически и работни инвестиционни проекти;

9.    Издава разрешения за строеж;

10.  Издава разрешения за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ;

11.  Замества не явила се страна при съставяне на акт, свързан със строеж, разрешен от него;

12.  Изготвя мотивирано предписание за изработване на проект за ПУП при делба;

13.  Изготвя мотивирано становище на кмета на общината за допускане изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/, както и за Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/;

14.  Ръководи Общинския експертен съвет по устройство на територията и издава удостоверения за въвеждането им в редовна експлоатация на основание чл.177, ал.3 от ЗУТ;

15.  Въвежда в експлоатация обекти от IV-та и V-та категория;

16.  Провежда процедури по узаконяване на незаконен строеж, съгласно §184 от Прехдни и заключителни разпоредби на ЗУТ;

17.  Подготвя задания за проектиране на проекти, финансирани и съфинансирани от Общината;

18.  Подготвя становища на кмета и Общинския съвет по ЗУТ;

19.  Съгласува актове на кмета по ЗУТ;

20.  Изпълнява и други разпореждания на кмета, свързани с неговата компетентност.

21.  Осъществява контрол по прилагане на устройствени планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешение за строеж, определените строителни линии и нива, както и по спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията като:

  • Работи за предотвратяването на нарушения в строителството
  • Констатира незаконни строежи или незаконосъобразно ползване на строежи;
  • Съставя и връчва на нарушителите констативен акт по чл.224а, ал.2 или по чл. 178, ал.6 на ЗУТ, при спазване разпоредбите на ЗУТ.

 

https://www.livechatalternative.com/