Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F5H83
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F5H44

Процедура за избор на съдебни заседатели

Дата на публикуване: 16.09.2021
Последна актуализация: 09.03.2022

Протокол от проведено заседание на Временната комисия за подбор на съдебен заседател - 22.10.2021 год.

 

Чл. 68, ал. 1 ЗС

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ,  ЗА МАНДАТ  2021-2025 ГОДИНА

    Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в  Окръжен съд – Кюстендил и в изпълнение на Протокол № 9/14.09.2021 г. от проведено редовно заседание на Общински съвет – Бобов дол в частта относно Решение № 126 на ОбС – Бобов дол, прието въз основа Докладна записка вх. № 08-00-220/19.08.2021 г. от Елеонора Георгиева Христова – Председател на Общински съвет – Бобов дол, относно: Приемане на Правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на временна комисия за подбор на 1 брой съдебен заседател за района на Кюстендилски окръжен съд, е открита процедура за определяне на 1 брой съдебен заседател за района на Кюстендилски окръжен съд, мандат 2021-2025 г.

1.    Изисквания към кандидатите:

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1.1. е на възраст от 21 до 68 години;
1.2. има настоящ адрес в община Бобов дол, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Дупница и Окръжен съд – Кюстендил; 
1.3. има завършено най-малко средно образование;
1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. не страда от психически заболявания;
1.6. съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали /адмирали/, офицери и сержанти на военна служба.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е избрано за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд; 
2.2. е съдебен заседател в друг съд в същия период ;
2.3. е общински съветник от съдебния район съдебния район на Районен съд – Дупница и Окръжен съд – Кюстендил;
2.4. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
2.5. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

3. Необходими документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;   
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие;  
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ; 
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.   

   Съгласно чл.68, ал.4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.
   Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 18.10.2021 г. в деловодството на Общински съвет – Бобов дол в сградата на Общинска администрация, стая № 119.

Председател на Общински съвет
Елеонора Христова

Приложения:
(образци на набора от документи за кандидатстване)


1.    Заявление за кандидатстване в процедурата
2.    Автобиография на кандидата
3.    Данни за лицата
4.    Декларация писмено съгласие
5.    Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал.3 от ЗСВ
6.    Заявление за проверка за принадлежност
7.    Мотивационно писмо