Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.03.2023

 

Банкова сметка  "Юробанк България" АД

IBAN: BG33BPBI79258458926744,
BIC:BPBIBGSF

 

Наименование на кодовете за вид плащане:

 • Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници - 44 14 00
 • Данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
 • Данък върху наследствата - 44 22 00
 • Данък върху превозните средства - 44 23 00
 • Такси за битови отпадъци - 44 24 00
 • Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин - 44 25 00
 • Туристически данък - 44 28 00
 • Други данъци - 44 34 00
 • Вноски от приходи на общински предприятия и институции - 44 37 00
 • Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция - 44 40 00
 • Приходи от наеми на имущество - 44 41 00
 • Приходи от наеми на земя - 44 42 00
 • Приходи от лихви по текущи банкови сметки - 44 43 00
 • Приходи от лихви по срочни депозити - 44 44 00
 • Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната - 44 51 00
 • Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 44 52 00
 • Приходи от продажби на дълготрайни материални активи - 44 55 00
 • Приходи от продажби на земя - 44 56 00
 • Приходи от концесии - 44 57 00
 • Приходи от ликвидиране на общински предприятия - 44 58 00
 • Приходи от продажба на нематериални активи - 44 59 00
 • Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети - 44 65 00
 • Други неданъчни приходи - 44 70 00
 • Такси за технически услуги - 44 80 01
 • Такси за ползване на детски градини - 44 80 02
 • Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването - 44 80 03
 • Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих - 44 80 04
 • Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги - 44 80 05
 • Такси за административни услуги - 44 80 07
 • Такси за ползване на пазари, тържища и др. - 44 80 08
 • Такси за ползване на полудневни детски градини - 44 80 09
 • Такси за ползване на общежития и други по образованието - 44 80 10
 • Такси за гробни места - 44 80 11
 • Такси за притежаване на куче - 44 80 13
 • Други общински такси - 44 80 90
 • Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда - 44 80 81

Банкова сметка за Дарения за Общинския приют за безстопанствени кучета
 

IBAN:BG33BPBI79258458926744

BIC:BPBIBGSF
 

Наименование на кодовете за вид плащане:

 • Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната - 44 51 00
 • Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 44 52 00

Основание за плащане - Дарение за безстопанствени кучета

 


 

https://www.livechatalternative.com/