Z6_PPGAHG800HTV70QB15JGHN27F6
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHN2NS4
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHN27V3

Европейски програми и проекти

Дата на публикуване: 15.07.2021
Последна актуализация: 10.08.2023

Отдел „Европейски програми, проекти и обществени поръчки”


Основни дейности на отдела

Отдел  „Европейски програми, проекти и обществени поръчки“ е неразделна част от общата численост и структура на Общинска администрация  Бобов дол като осъществява: (1) общинската политика и стратегия по подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, финансирани по Оперативните програми, Структурните фондове на Европейския съюз и други национални и международни финансиращи институции и управлявани от Община Бобов дол; (2) общинската политика в областта на обществените поръчки.

С оглед на специфичните изисквания при разработването, управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, в рамките на отдел „Европейски програми, проекти и обществени поръчки“, е създадена адаптивна обща рамка, следваща логиката на основните етапи в проектния цикъл, която се допълва и детайлизира по отношение на всеки отделен проект.

Всеки проект, финансиран със средства от фондовете на Европейски съюз преминава и се реализира на следните основни етапи:

 • (1) Идентифициране на проекта, въз основа на нуждите, проблемите и ограниченията, произтичащи от анализа на настоящата ситуация;
 • (2) Подготовка на проектното предложение, в съответствие с изискванията на правилата за кандидатстване по съответната процедура за подбор на проектни предложения;
 • (3) Подаване на формуляр за кандидатстване за съответния проект;
 • (4) Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в рамките на проектното предложение (когато това е приложимо);
 • (5) Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Договарящия орган и на договори за обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на проектното предложение (когато това е приложимо);
 • (6) Изпълнение на проекта.

Горепосоченото се извършва от компетентни служители в рамките на община Бобов дол, в т.ч. отдел „Европейски програми, проекти и обществени поръчки“, като в зависимост от спецификата на конкретния проекти и указанията на Договарящия орган може да се използва и външна консултантска помощ.

Структура на отдела

 

                         
 

Началник отдел „Европейски програми, проекти и обществени поръчки“ 

Основни задължения:

 • Ръководи и отговаря за дейността на отдела. 
 • Ръководи и контролира изпълнението на стратегии, програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на териториалното сътрудничество и икономическо развитие на общината. 
 • Координира включването на общината по програми за трансгранично и териториално сътрудничество, както и по други програми, финансирани със средства от Европейския съюз и общността. 
 • Организира дейностите по усвояване на средствата, предоставяни чрез Европейския съюз и други фондове. 
 • Организира, координира, разпределя задачите в отдела и следи за тяхното изпълнение.
 • Докладва на ръководителя на организацията за работата на отдела, който ръководи.


Контакти: инж. Добринка Василева
Мобилен 
тел. 0895 656 120
email:
eu@bobovdol.egov.bg


Главен експерт „Процедури“

Основни задължения:

 • Извършва дейности по осъществяване на общинската политика в областта на обществените поръчки.
 • Планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година.
 • Съвместно със структурата, за чиято нужда се провежда конкретната поръчка, разработва документацията по процедурата за възлагане на обществената поръчка.
 • Провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане и финализиране.


Контакти: Силвия Иванова 
Мобилен тел. 0895 656 140
email:
zop@bobovdol.egov.bg
 

Главен експерт „Европейски програми и проекти“

Основни задължения:

 • Проучване на възможностите за кандидатстване по програми, финансирани от ЕС или други донорски програми и проекти.
 • Разработване на проектните предложения и/или разработване на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на общината.
 • Изготвяне на документите за кандидатстване, съгласуване на проектните предложения със съответните компетентни органи и внасянето им за одобрение в определеното за целта ведомство при спазване на предварително определените срокове


Контакти: Ваня Стоилова
Мобилен тел. 
0895 656 151
email:
eu@bobovdol.egov.bg 
 

Старши експерт „Европейски програми и проекти“

Основни задължения:

 • Проучва, анализира и представя своевременно точна информация за възможностите за финансиране на проектни предложения от фондовете  на Европейския съюз или други финансови източници.
 • Координира създаването на база данни за възможностите за привличане на инвестиции.
 • Проучва възможностите за получаване на финансиране, сътрудничество и/или партньорство с цел привличане на инвестиции и осигуряване устойчиво развитие на общината.


Контакти: Антон Илиев
Мобилен тел. 0895 656 123
email:
eu@bobovdol.egov.bg Младши експерт „Обществени поръчки“

Основни задължения:

 • Участва при осъществяване на общинската политика в областта на обществените поръчки.
 • Участва при планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.
 • Участва при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане и финализиране.
 • Води и съхранява досиета на проведените процедури за възлагане на обществените поръчки и архивира досиетата на проведените и приключили процедури.


Контакти: -
Мобилен тел.
 -
email:
 -

 

 

Младши експерт „Подготовка на проекти, реклама и туризъм“

Основни задължения:

 • Събира и систематизира информация, обработва база данни, проучва и обобщава на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на администрацията.
 • Сключване на договори за наем на общински терени за рекламна дейност.
 • Проучване на възможностите за кандидатстване по програми; 
 • Участва в изработването и прилагането на нормативните актове, отнасящи се до финансирането при изпълнението на националните програми и проекти за развитие на туристическата инфраструктура; събира, обработва и систематизира документи и информация, необходими за осъществяване на дейността на отдел „Европейски програми, проекти и обществени поръчки”.

Контакти: -
Мобилен тел.
 -
email:
-