Z6_PPGAHG800H6LC0QB2QGTSL02N6
Z7_PPGAHG800H6LC0QB2QGTSL02F3

Гражданска регистрация

Дата на публикуване: 05.07.2021
Последна актуализация: 11.10.2023

 

Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение
 

2052 - Издаване на удостоверение за раждане - оригинал 

2076 - Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 

2053 - Припознаване на дете 

1999 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак 

2037 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2019 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

2034 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път 

2033 - Възстановяване или промяна на име 

2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2016 - Издаване на удостоверение за наследници 

2109 - Издаване на удостоверение за семейно положение

2075 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2057 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2036 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2092 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2017 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2073 - Издаване  на  удостоверение  за  снабдяване  на  чужд гражданин с документ  за  сключване  на  граждански брак  в  Република България

2110 - Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2079 - Издаване на удостоверение  за постоянен  адрес  след  подаване  на  заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

2128 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2056 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2107 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на настоящ адрес 

1997 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 

2104 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година
 
2138 - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 

2080 - Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, съставени в чужбина 

2132 - Промяна в актовете за гражданско състояние 

2390 - Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2039 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 

2000 - Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 

2391 - Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство / учредено по реда на чл. 155 от СК и по право по чл. 173 от СК

2040 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2108 - Издаване на удостоверение за правно ограничение

2058 - Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2020 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

1994 - Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган