Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP3

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2022

Достъпът до електронните административни услуги се извършва с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез Портала на Държавна агенция "Електронно управление":
 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 357 - Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

 594 - Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

 815 - Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 

2396 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 

2393 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 

2395 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 
1998 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2071 - Издаване на удостоверение за декларирани данни 

2091 - Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 

2124 - Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси 

2131 - Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 

2014 - Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 

2126 - Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2008 - Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

2089 - Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2035 - Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2047 - Категоризация на места за настаняване

2069 - Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2088 - Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2050 - Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

2123 - Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2715 - Издаване на дубликат за разрешение за таксиметров превоз на пътници

2012 - Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

1442 - Отразяване на промени в обстоятелствата вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

2834 - Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

3087 - Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

3166 - Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

3167 - Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

3199 - Прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обекти

1229 - Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

1230 - Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

-

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2095 - Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи, относно общинска собственост

2081 - Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2078 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2059 - Издаване на заповед за изземване на имот

2021 - Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2022 - Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

1988 - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2878 - Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2118 - Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

1993 - Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите

2007 - Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

1992 - Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

2004 - Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2066 - Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2087 - Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2122 - Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

2984 - Определяне на прилежащата площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

-

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

2076 - Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 

2053 - Припознаване на дете 

2037 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2034 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път 

2033 - Възстановяване или промяна на име 

2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2016 - Издаване на удостоверение за наследници 

2109 - Издаване на удостоверение за семейно положение

2075 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2057 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2036 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2092 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2017 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2073 - Издаване  на  удостоверение  за  снабдяване  на  чужд гражданин с документ  за  сключване  на  граждански брак  в  Република България

2110 - Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2079 - Издаване на удостоверение  за постоянен  адрес  след  подаване  на  заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

2128 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2056 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2107 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на настоящ адрес 

1997 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 

2104 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година 

2138 - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 

2080 - Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, съставени в чужбина 

2132 - Промяна в актовете за гражданско състояние 

2390 - Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2039 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 

2000 - Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 

2391 - Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство / учредено по реда на чл. 155 от СК и по право по чл. 173 от СК

2040 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2108 - Издаване на удостоверение за правно ограничение

2058 - Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2020 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

1994 - Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

-

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНФРАСТРУКТУРА

2051 - Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2098 - Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2099 - Справки (устни и писмени) от кадастъра

2119 - Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120 - Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

1990 - Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991 - Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

2001 - Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2002 - Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2005 - Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018 - Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023 - Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2024 - Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025 - Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027 - Издаване на скици за недвижими имоти

2041 - Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2043 - Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054 - Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060 - Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061 - Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062 - Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063 - Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064 - Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2082 - Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 - Издаване на виза за проектиране

2084 - Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2065 - Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2111 - Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2112 - Издаване на разрешение за строеж

2113 - Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114 - Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115 - Одобряване изменението на кадастрален план

2117 - Одобряване на подробен устройствен план

2130 - Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2086 - Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093 - Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

1996 - Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2068 - Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2006 - Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2031 - Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

1989 - Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

2100 - Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2519 - Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2518 - Изменение на план на новообразувани имоти

2667 - Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

2046 - Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

2045 - Издаване на разрешително за достъп до горски територии

1986 - Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

2009 - Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2067 - Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2097 - Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2101 - Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2103 - Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

2116 - Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2121 - Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

2517 - Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2879 - Промяна на предназначението на сгради

2956 - Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

3179 - Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

2070 - Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

-

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

2 - Предоставяне на достъп до обществена информация

2784 - Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

2133 - Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 - Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2058 - Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители