Z6_PPGAHG800H6LC0QB2QGTSL02H3
Z7_PPGAHG800H6LC0QB2QGTSL02P4

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 05.07.2021
Последна актуализация: 11.10.2023

 

Данъчна декларация по чл.14 ЗМДТ - Недвижими имоти

Декларация по чл.54 - Леки Автомобили

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Издаване на удостоверение за платен изискуем данък МПСИскане

357 - Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

594 - Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

815 - Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

2396 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 

2393 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 

2395 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 

1998 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 

2071 - Издаване на удостоверение за декларирани данни 

2091 - Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 

2124 - Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси 

2131 - Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 

2014 - Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 

2126 - Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2008 - Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

2089 - Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2035 - Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2047 - Категоризация на места за настаняване

2069 - Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2088 - Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2050 - Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

2123 - Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2715 - Издаване на дубликат за разрешение за таксиметров превоз на пътници

2012 - Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при
паркиране

1442 - Отразяване на промени в обстоятелствата вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

2834 - Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

3087 - Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

3166 - Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

3167 - Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

3199 - Прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обекти

1229 - Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

1230 - Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача