Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I6

Общи устройствени планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.08.2021

Общ устройствен план на община Бобов дол - Графична част

 1.  Опорен план - Мащаб - 1 : 25 000
 2.  Опорен план на собствеността - Мащаб 1 : 50 000
 3.  Топографска карта - Мащаб - 1 : 50 000
 4.  Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие - Мащаб - 1 : 25 000
 5.  Действащи / влезли в сила ПУП - Мащаб 1 : 50 000
 6.  Регионални условия и връзки на община Бобов дол в Югозападен район за планиране на РБ - Мащаб - 1 : 500 000
 7.  Обхват на ОУП на община Бобов дол в територията на област Кюстендил - Мащаб - 1 : 250 000
 8.  Селищна структура и обитаване - Мащаб - 1 : 50 000
 9.  Обществено обслужване и социална инфраструктура - Мащаб - 1 : 50 000
10. Комуникационно - транспортна мрежа - Мащаб - 1 : 50 000
11. Инженерна инфраструктура - електроснабдяване и телекомуникации - Мащаб - 1 : 50 000
12. Инженерна инфраструктура - ВиК - Мащаб - 1 : 50 000
13. Зелена система, спорт, отдих и туризъм - Мащаб - 1 : 50 000
14. Защитени зони и територии - Мащаб - 1 : 50 000
14.1. Защитени зони и територии - Invertebrates - Мащаб - 1 : 50 000
14.2. Защитени зони и територии - Fish - Мащаб - 1 : 50 000
14.3. Защитени зони и територии - Amphibians and Reptiles - Мащаб - 1 : 50 000
14.4. Защитени зони и територии - Mammals Exept Bats - Мащаб - 1 : 50 000
14.5. Защитени зони и територии - Bats - Мащаб - 1 : 50 000
14.6. Защитени зони и територии - Habitats - Мащаб - 1 : 50 000
14.7. Защитени зони и територии - Plant Species - Мащаб - 1 : 50 000
15. Защитени територии в обхвата на ЗКН - Мащаб - 1 : 50 000

Общ устройствен план на община Бобов дол - Обяснителна записка

Общ устройствен план на община Бобов дол - Обяснителна записка - част 1
Общ устройствен план на община Бобов дол - Обяснителна записка - част 2
Общ устройствен план на община Бобов дол - Обяснителна записка - част 3