Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.06.2023

Детелина Борисова - заместник кмет

Функции на заместник кмета по устройство на територията, инфраструктура, екология, европейски програми и проекти и обществени поръчки:

1.    Ръководи, организира и контролира дейностите на отдел „Устройство на територията и инфраструктура“ и отдел „Европейски програми и проекти и обществени поръчки“;
2.    Разпределя, формулира, координира и контролира изпълнението на задачите на съответните отдели;
3.    Следи за взаимодействието на подчинените му отдели с другите звена от Общинска администрация Бобов дол;
4.    Контролира разработването на общите и подробни устройствени планове;
5.    Организира изготвянето на разчети за капиталови разходи по обекти с общинско значение, както и реализацията на приетите разчети;
6.    Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетните средства при изпълнение на одобрените разчети на обекти с общинско имущество, както и на средства получени по програми и проекти;
7.    Ръководи и контролира планирането, разработването, изготвянето и реализирането на проекти за финансиране по линия на финансови инструменти на Европейския съюз, по линия на европейските програми и Инициативи на общността, по линия на държавни фондове и донорски организации в България и по линия на международни донори и фондации, както и общинската политика в областта на обществените поръчки;
8.    Изпълнява представителни функции възложени му от кмета;
9.    Осъществява и поддържа контакти на общината с министерства, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции по компетентност.

 -

Функции на заместник кмета по финанси, общинска собственост, социални дейности, образование, култура и здравеопазване:

1.    Ръководи, организира и контролира дейностите на отдел „Бюджет, финанси и счетоводство и общинска собственост“ и отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване“;
2.    Изпълнява функции по ръководство, координация и контрол в областта на управление и разпореждане с общинска собственост;
3.    Организира дейността по разработването, приемането и актуализацията на общинския бюджет и контролът по неговото изпълнение;
4.    Организира разработването, изпълнението и ежегодното отчитане на програмата за разпореждане с общинско имущество и предоставяне на концесии на общински дейности и обекти;
5.    Организира и координира дейности в областта на социалните дейности, образованието, културата, здравеопазването и младежките дейности
6.    Изпълнява представителни функции възложени му от кмета;
7.    Осъществява и поддържа контакти на общината с министерства, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции по компетентност