Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34
Общи устройствени планове Подробни устройствени планове Протоколи от ОЕСУТ Разрешения за строеж Контрол по строителството Изменения на кадастрални планове Обявления и съобщения по ЗУТ Схеми по ЗУТ Енергийна ефективност - програми, планове, отчети Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.12.2023

Дейностите по Архитектура и Градоустройство в Община Бобов дол се изпълняват от отдел "Устройство на територията и инфраструктура" към Специализирана Администрация при Община Бобов дол

Отдел “Устройство на територията и инфраструктура“ осъществява следните задачи:

1.    Извършва административно-технически услуги:

  • Издаване на визи за проектиране
  • Участвува със специалисти в Общинския експертен съвет по устройство на територията

2.    Издава разрешения за строеж на всички строежи на територията на общината
3.    Издава актове за узаконяване на строежи съгласно изискванията на § 184 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ.
4.    Организира изработването на нови подробни устройствени планове и съгласуването им с инстанциите
5.    Организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
6.    Процедира преписки по изменения на действуващи подробни устройствени планове / ПРЗ,ПЗ,РУП /.
7.    Извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър.
8.    Изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове.
9.    Организира обявяването на ПУП и техните изменения.
10.    Проучва и предлага решения по постъпили жалби и молби относно ПУП и техните изменения.
11.    Организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;
12.    Нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;
13.    Ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
14.    Издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;
15.    Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
16.    Попълва служебната страница на данъчните декларации за деклариране на имоти в ТДУ;
17.    Участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
18.    Осъществява проверка и контрол на геодезическите снимки за ново строителство в Общината, издава удостоверения за съответствие със строителните книжа и поддържа архив за това;
19.    Комплектова и изпраща преписките в съда
20.    Изпълнява контрол по изпълнение на влезли в сила заповеди по чл. 195 от ЗУТ, които се привеждат в изпълнение от отдел ”УТИ”;
21.    Изпълнява контрол по изпълнение на предписанията по чл. 197, ал.2 от ЗУТ;
22.    Разработва схеми за преместваеми съоръжения и рекламна дейност на територията на Общината и предоставя същите на одобрение от експертния съвет
23.    Издава разрешения за поставяне на всички преместваеми съоръжения и рекламно-информационни елементи.
24.    Води регистър на заповедите за премахване, ремонтиране, преобразуване, заздравяване и обезопасяване на строежите
25.    Извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;
26.    Издава удостоверения в рамките на своята компетентност
27.    Участвува в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на общината.
28.    Регистрира въвеждането на строежи, попадащи в четвърта и пета категория съгласно Наредба №2/2003г.;
29.    Издава разрешения за поставяне на обектите по чл.56 от ЗУТ;
30.    Води регистри на:

  • решенията за допускане и изработване на ПУП и техните изменения,
  • издадените разрешения за строеж
  • актовете за узаконяване
  • удостоверенията за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория

31.    Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
32.    Поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и на протоколите за определяне строителна линия и ниво;
33.    Поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им;
34.    Организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
35.    Съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
36.    Проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
37.    Окомплектова и изпраща преписки до съда;
38.    Подготвя !документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
39.    Извършва проверка за установяване съответствие на строежите с издадените строителни книжа и прилагане на подробните устройствени планове по отношение на застрояването;
40.    Уточнява и определя административните адреси, съгласувано с отдел “ГРАО”;
41.    Осъществява ръководство, координация и контрол на строителството (жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на общината;
42.    Упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на общината;
43.    Съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината;
44.    Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната и нфраструктура на общината и за обектите общинска собственост (жилищно, просветно, здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;
45.    Води регистър на техническите паспорти за обекти в Община Бобов дол; Регистър на протоколи за откриване на строителна линия и ниво на строежите;
46.    Подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност;
47.    Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектиране, строителство, чистота и озеленяване на обекти общинска собственост;
48.    Извършва оценка за съответствие на инвестиционните проекти по чл. 142 от ЗУТ;
49.    Подготвя доклади за инициране на обществени поръчки съгласно ЗОП за проектиране и строителство на обекти общинска собственост.
50.    Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;
51.    Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела;
52.    Участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми - международни и местни, свързани с дейността на отдела;
53.    Съставя актове на нарушителите съобразно дейността на отдела и съгласно наредби на общинския съвет.
54.    Изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
55.    Участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
56.    Участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
57.    Координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РЗИ, РДНСК, МВР, както и с:

  • неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,
  • научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;

58.    Контролира екологичното състояние на общината;
59.    Подготвя доклади за инициране на ОП за дейностите свързани със сметопочистване и сметоизвозване;
60.    Участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
61.    Упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
62.    Разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация.
63.    Осигурява необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и координира подземното с надземното улично строителство
64.    Участва в разработването на общинския план за развитие и стратегии на общината;
65.    Поддържа енергийното и механооборудването собственост на общината.