Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0QK0

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.08.2021

Нели Заркова 


Правомощия, функции и отговорности на секретаря на общината:


1.     Организира дейността на общинската администрация;

2.     Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

3.     Организира и отговаря за деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив;

4.     Отговаря за дейността на звеното по гражданска регистрация, административно обслужване и гражданските ритуали;

5.     Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

6.     Отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

7.     Отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

8.     Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;

9.     Попълва, контролира и утвърждава модулите на ИИСДА, Административен регистър, СУНАУ.

10.   Организира атестирането на служителите в общинската администрация;

11.   Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

12.   Отговаря за воденето на регистрите за вероизповеданията и фирми с общинско участие;

13.   В рамките на компетентността на общината, съгласува с кмета и по негово указание осъществява връзката, и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институци, и фирми по въпросите на сигурността, обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на община Бобов дол;

14.   Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридически лица, и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;

15.   Осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;
16.   Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията.

17.   Приема документи за кандидатстване, оценка, одобрение, сключване на договори, водене на регистри по НПЕЕМЖС.

(2)    На пряко подчинение на секретаря на общината е отдел „Административно и информационно обслужване“.
(3)    Кметът на общината може да възлага и други функции на секретаря, ако това не противоречи на закона.
(4)    При отпуск или продължително отсъствие, секретарят се замества от държавен служител в администрацията, определен със заповед от кмета на общината