Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.08.2021

Кмет на община

Кметът на Общината, в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ е орган на изпълнителната власт в общината.

Кметът на общината упражнява общо ръководство, координация и контрол на дейността на общинската администрация и представлява общината.

Кметът на Общината се избира пряко от населението на общината за срок от четири години, при условия и ред, определени в закон.

В своята дейност кмета на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението, взети съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Правомощия, функции и отговорности на кмета:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. Назначава и освобождава от длъжност ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди;

5. Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;

9. Упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс /чл.4, ал.5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/;

10. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение, осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства, при изпълнение на техните правомощия, и налага предвидените административни наказания;

11. Възлага или разрешава изработването на Устройствени планове и техни изменения за територията на общината или части от нея, одобрява ги при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

12. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

13. Председателства съвета по сигурност;

14. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината, или за части от нея, и одобрява определени устройствени планове, при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

15.  Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции, с писмена заповед, на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметски наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

16. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

18. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването им или подписването им;

19. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми, по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

20. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

21. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

22. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

23. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

24. Утвърждава длъжностното и поименно разписание на служителите в общинската администрация;

25. Прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината;

26. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина, и с неправителствени организации;

27. Представлява общината пред физически и юридически лица, и пред съда;

  • Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
  • Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
  • Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата.
  • Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.
  • Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
https://www.livechatalternative.com/