Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.08.2021

ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Община Бобов дол

Булстат: 000261363

гр.Бобов дол

кв.МИНЬОР ; ПК 2670

ул. " 27 Октомври" № 2

тел.:  0895 656 140

e-mail zop@bobovdol.egov.bg

Лице за контакт: Силвия Иванова

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

 

ЗАПОВЕД З-766/30.12.2020г. - ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ