Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.02.2024

ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Община Бобов дол

Булстат: 000261363

гр.Бобов дол

кв.МИНЬОР ; ПК 2670

ул. " 27 Октомври" № 2

тел.:  0895 656 140

e-mail zop@bobovdol.egov.bg

Лице за контакт: Силвия Иванова

 

 

 

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
 

 

Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл.237б от ЗОП

Образци на документи:

Контролен лист за предварителен контрол проверка на решение за откриване, обявление и документация за процедура по ЗОП

Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Доклад за резултатите от осъществен предварителен контрол за законосъобразност на обществена поръчка


 

ЗАПОВЕД З-766/30.12.2020г. - ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ