Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.01.2024


ДЕЙНОСТИ, КОИТО ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Дейности в областта на екологията и управление на отпадъците;
 • Експертни проверки и оценки на замърсители на околната среда на територията на общината;
 • Дейности по разработването на екологичната и парко-устройствената политика на общината;
 • Подготвя доклади, становища, справки и дава отговори на писма, молби, жалби и сигнали, свързани с дейностите по опазване на околната среда;
 • Участва и организира  обществени обсъждания на доклади по ОВОС, комисии за учредяване на СОЗ, комисии за рекултивация на нарушени терени, комисии за проверки на разрешителни по чл. 104 от ЗООС, експертни съвети и др.
 • Разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;
 • Дейности по изготвянето на програми, стратегии и други материали – база за устойчиво развитие и опазване на околната среда;
 • Разработва или участва в разработването на проекти по опазването на околната среда, свързани с външно финансиране;
 • Изготвя разрешителни и позволителни документи, разрешения за кастрене, преместване и премахване на растителност;
 • Осъществява взаимодействие с РИОСВ, РЗИ, РДНСК, както и с:
  -  неправителствени екологични организации и движения
  -  научните общности, държавните фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
 • Осъществява контрол по спазване на екологичното законодателство на национално ниво и местната нормативна уредба в тази област;
 • Информира населението за състоянието на околната среда, съгласно изискванията на ЗООС и подзаконовите нормативни документи.  


   

Публично обявяване на заявление на Орлин Димитров - земеделски стопанин за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения - дата на публикуване 25.01.2024 год.

 

Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕЦ Бобов дол АД" - дата на публикуване 25.01.2024 год.

 

Среща за обществено обсъждане на "Модернизация на железопътна линия Радомир-Гюешево-граница с Р.Северна Македония" - дата на публикуване 18.01.2024 год.

 

Заповед №З-651/16.10.2023год. Относно - организирано събиране и извозване на битовите отпадъци на територията на Община Бобов дол - дата публикуване - 19.10.2023 год.

 

Съобщение относно: Постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - дата на публикуване 08.09.2023 год.
 

Форма и съдържание на информацията по чл.116д, ал.1 от ЗООС, в т.ч. нейни актуализации-информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП - ТЕЦ "Бобов дол" АД - дата на публикуване 25.08.2023 год.

 

Уведомление за инвестиционно предложение - "Хийт Енерджи" ЕООД - дата на публикуване 24.07.2023 год.
 

Актуализиран доклад за политика за предотвратяване на големи аварии на предприятие с нисък рисков потенциал - "ТЕЦ Бобов дол" АД - дата на публикуване 12.06.2023 год.
 

Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №58, ул.„Свилен Русев“, в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 29.05.2023 год.
 

Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №43, ул.„Димитър Благоев“, в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 29.05.2023 год.
 

Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №21, ул. „Никола Вапцаров“, в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 26.05.2023 год.
 

Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №57, ул.„Свилен Русев“, в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 26.05.2023 год.
 

Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №91, ул.„Комсомолска“ в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 26.05.2023 год.
 

Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №89, ул.„Комсомолска“, в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 26.05.2023 год.


Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №74, ул.„Георги Димитров“, в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 26.05.2023 год.
 

Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №72, ул. „Георги Димитров“ в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 26.05.2023 год.
 

Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №85, ул. „Иван Вазов“ в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 26.05.2023 год.
 

Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №63, ул. „Свилен Русев“ в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 25.05.2023 год.
 

Инвестиционно предложение „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок №23, ул. „Димитър Благоев“ в гр.Бобов дол" - дата на публикуване 25.05.2023 год.


Решение №45-Н4-ИО-А1/2023 - Актуализиране на Комплексно разрешително на " ТЕЦ Бобов дол" АД
 

Обява относно: Проектно предложение: "Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - сграда на Общинска администрация - Бобов дол, гр. Бобов дол"

Обява относно: Проектно предложение: "Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура - сграда на Културен дом (кв.47), гр.Бобов дол"

Обява относно: Проектно предложение: "Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура - сграда на Културен дом (кв.15), гр.Бобов дол"

Обява относно: Проектно предложение: "Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - сграда на Кметството - Мало село , с.Мало село"

Обява относно: Проектно предложение: "Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за спорт - Зала по борба, гр.Бобов дол"

 

Съобщение относно: Инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за комбинирано производство - дата на публикуване - 05.12.2022 год.
 

Съобщение относно подаване на заявления за регистрация на водовземни съоръжения
 

Обява относно инвестиционно предложение - " Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Бобов дол"
 

Заповед № З-709/27.10.2022 год. Относно: Събиране и извозване на битови отпадъци
 

Обобщена справка - Програма за опазване на околната среда 2021-2028г. и Програма за управление на отпадъците на община Бобов дол - 2021-2028г. - дата на публикуване 28.09.2022 год.

 

Форма и съдържание на информацията по чл.116д, ал.1 от ЗООС , в т.ч. нейни актуализации-информация за засегнатата общественост , в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП
 

Решение на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда (2021-2028г.) и Програма за управление на отпадъците на Община Бобов дол (2021-2028г.) - дата на публикуване 22.08.2022 год.
 

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028г. - дата на публикуване 11.07.2022 год.
 

МОТИВИ - ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028г. - дата на публикуване 11.07.2022 год.
 

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НА ОТПАДЪЦИТЕ – ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ 2021-2028 г. - дата на публикуване 11.07.2022 год.
 

МОТИВИ - ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НА ОТПАДЪЦИТЕ – ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ 2021-2028 г. - дата на публикуване 11.07.2022 год.
 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой с капацитет 19,8 MW” - дата на публикуване 01.07.2022 год.
 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционни намерения на ТЕЦ Бобов дол АД - дата на публикуване - 30.06.2022 год.
 

Станoвище от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София относно: Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на община Бобов дол за периода 2021-2026 г. - дата на публикуване - 31.05.2022 год.
 

Обобщена справка - РИОСВ - дата на публикуване - 13.05.2022 год.
 

Решение № СО-35-ЕО/2022 год. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - дата на публикуване 15.04.2022 год.
 

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване 16.02.2022 год.
 

Обобщена справка ПИРО - дата на публикуване 16.02.2022 год.
 

Решение № СО-74-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Бобов дол 2021-2027 год.

 

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение относно: Публично обявяване на заявление от Орлин Димитров - земеделски стопанин за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения - дата на публикуване 26.05.2022 год.
 

Съобщение за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от язовир "Дяково"
 

Съобщение относно: Публично обявяване на заявление с вх.№РР-13-9/22.10.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на река Разметаница, поречие Струма за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект " Шламохранилище Връчва-1" открит рудник "Христо Ботев" , "Бобовдолски въглищен басейн", гр.Бобов дол, общ.Бобов дол, област Кюстендил ЕКАТТЕ 04501 - дата на публикуване - 03.05.2022 год.

 

ОБЯВЛЕНИЯ

Обява до обществеността на гр. Бобов дол - относно инвестиционо предложение "Площадка за претоварване на неопасни битови отпадъци" - дата на публикуване 09.05.2022 год.
 

Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕЦ Бобов дол" АД до Директора на РИОСВ - София - дата на публикуване - 04.05.2022 год.
 

Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД - Оптимизиране на технологичния процес на ЕК1, ЕК2 и ЕК3 - дата на публикуване 19.04.2022 год.
 

Обявление за инвестиционно предложение от "ЕКО БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЕООД - дата на публикуване 08.04.2022 год.
 

Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС от - "ЕКО БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЕООД - дата на публикуване 08.04.2022 год.
 

Обявление за инвестиционно предложение от ТЕЦ "Бобов дол" АД - Монтиране на инсталация за сушене на въглища на производствената площадка на ТЕЦ "Бобов дол" АД - дата на публикуване 03.02.2022 год.
 

Обявление за инвестиционно предложение - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИН "Присъединяване към националната газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД - дата на публикуване 15.12.2021 год.