Z6_PPGAHG800H6LC0QB2QGTSL0IO1
Z7_PPGAHG800H6LC0QB2QGTSL0I47

Устройство на територията и инфраструктура

Дата на публикуване: 05.07.2021
Последна актуализация: 01.06.2022

 

Разглеждане, одобряване и обявяване на помощен план за възстановяване на поземлени имоти по реда на чл. 13а, ал. 5 от ППЗСПЗЗПомощен план Заявление

Придобиване на право на собственост от ползвател на имот по реда на §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗПридобиване на имот по реда на §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ Заявление 

Издаване на заповед за възстановяване правото на собственост на бивш собственик на имот в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗВъзстановяване правото на собственост Заявление

Изготвяне на оценка и издаване на заповед за одобряването й от имот разлика над 600 кв.м (над 1000 кв.м) - по § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗИзготвяне на оценка Заявление

Изплащане на обезщетение за земя - разлика над 600 кв.м /респективно 1000 кв.м/ - на основание § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ - Заявление

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност - Заявление

Съгласуване на доброволна делба във връзка с чл. 200, чл. 201 от ЗУТ - Заявление

Презаверяване на виза за проектиранеЗаявление виза

2051 - Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2098 - Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2099 - Справки (устни и писмени) от кадастъра

2119 - Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120 - Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

1990 - Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991 - Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

2001 - Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2002 - Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2005 - Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018 - Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023 - Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2024 - Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025 - Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027 - Издаване на скици за недвижими имоти

2041 - Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2043 - Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054 - Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060 - Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061 - Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062 - Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063 - Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064 - Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2082 - Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 - Издаване на виза за проектиране

2084 - Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2065 - Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2111 - Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2112 - Издаване на разрешение за строеж

2113 - Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114 - Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115 - Одобряване изменението на кадастрален план

2117 - Одобряване на подробен устройствен план

2130 - Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2086 - Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093 - Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

1996 - Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2068 - Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2006 - Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2031 - Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

1989 - Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

2100 - Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2519 - Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2518 - Изменение на план на новообразувани имоти

2667 - Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

2046 - Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

2045 - Издаване на разрешително за достъп до горски територии

1986 - Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

2009 - Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2067 - Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2097 - Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2101 - Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2103 - Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

2116 - Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2121 - Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

2517 - Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2879 - Промяна на предназначението на сгради

2956 - Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

3179 - Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

2070 - Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него