Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.01.2024

 


2023/2024 год.
 

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, относно-  разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за стопанската 2023/2024 год.
 

с. Блато - Заповед № РД-04-269/20.12.2023г.

с. Бабино - Заповед № РД-04-216 / 02.10.2023 г.

с. Бабинска река - Заповед № РД-04-217 / 02.10.2023 г.

с. Блато - Заповед № РД-04-179 / 29.09.2023 г.

с. Долистово - Заповед № РД-04-184 / 29.09.2023 г.

с. Голям Върбовник - Заповед № РД-04-180 / 29.09.2023 г.

с. Голема Фуча - Заповед № РД-04-220 / 02.10.2023 г.

с. Големо село - Заповед № РД-04-181 / 29.09.2023 г.

с. Горна Козница - Заповед № РД-04-182 / 29.09.2023 г.

с. Горна Козница - Заповед № РД-04-183 / 29.09.2023 г.

с. Коркина - Заповед № РД-04-185 / 29.09.2023 г.

с. Локвата - Заповед № РД-04-186 / 29.09.2023 г.

с. Мала Фуча - Заповед № РД-04-187 / 29.09.2023 г.

с. Мали Върбовник - Заповед № РД-04-188 / 29.09.2023 г.

с. Мало село - Заповед № РД-04-189 / 29.09.2023 г.

с. Мламолово - Заповед № РД-04-219 / 02.10.2023 г.

с. Новоселяне - Заповед № РД-04-190 / 29.09.2023 г.

с. Паничарево - Заповед № РД-04-191 / 29.09.2023 г.

с. Шатрово- Заповед № РД-04-192 / 29.09.2023 г.

гр.Бобов дол - Заповед № РД-04-218 / 02.10.2023 г.

 

 

2023 год.
 

Заповеди на основание чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, искане с изх. № РД-12-04-225/15.12.2022 г. от директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил и писмо с изх. № 24-00-369#1/17.01.2023 г. на Кмета на Община Бобов дол 
 

с. Бабино - Заповед № РД-04-40 / 15.03.2023 г.

с. Бабинска река - Заповед № РД-04-39 / 15.03.2023 г.

с. Блато - Заповед № РД-04-38 / 15.03.2023 г.

с. Долистово - Заповед № РД-04-33 / 15.03.2023 г.

с. Голям Върбовник - Заповед № РД-04-37 / 15.03.2023 г.

с. Голема Фуча - Заповед № РД-04-36 / 15.03.2023 г.

с. Големо село - Заповед № РД-04-35 / 15.03.2023 г.

с. Горна Козница - Заповед № РД-04-34 / 15.03.2023 г.

с. Коркина - Заповед № РД-04-32 / 15.03.2023 г.

с. Локвата - Заповед № РД-04-31 / 15.03.2023 г.

с. Мала Фуча - Заповед № РД-04-30 / 15.03.2023 г.

с. Мали Върбовник - Заповед № РД-04-29 / 15.03.2023 г.

с. Мало село - Заповед № РД-04-28 / 15.03.2023 г.

с. Мламолово - Заповед № РД-04-27 / 15.03.2023 г.

с. Новоселяне - Заповед № РД-04-26 / 15.03.2023 г.

с. Паничарево - Заповед № РД-04-25 / 15.03.2023 г.

с. Шатрово- Заповед № РД-04-24 / 15.03.2023 г.

 

2022 год.
 

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а, ал.1 , т.1 от ППЗСПЗЗ.  (Разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения)

гр. Бобов дол - Заповед № РД-04-132 / 27.09.2022 г.

с. Бабино - Заповед № РД-04-135 / 27.09.2022 г.

с. Бабинска река - Заповед № РД-04-134 / 27.09.2022 г.

с. Блато - Заповед № РД-04-133 / 27.09.2022 г.

с. Блато - Заповед № РД-04-265 / 20.12.2022 г.

с. Долистово - Заповед № РД-04-126 / 27.09.2022 г.

с. Голям Върбовник - Заповед № РД-04-129 / 27.09.2022 г.

с. Голема Фуча - Заповед № РД-04-131 / 27.09.2022 г.

с. Големо село - Заповед № РД-04-130 / 27.09.2022 г.

с. Големо село - Заповед № РД-04-264 / 20.12.2022 г.

с. Горна Козница - Заповед № РД-04-127 / 27.09.2022 г. (ОЗ)

с. Горна Козница - Заповед № РД-04-128 / 27.09.2022 г. (ТН)

с. Коркина - Заповед № РД-04-125 / 27.09.2022 г.

с. Локвата - Заповед № РД-04-124 / 27.09.2022 г.

с. Мала Фуча - Заповед № РД-04-123 / 27.09.2022 г.

с. Мали Върбовник - Заповед № РД-04-122 / 27.09.2022 г.

с. Мало село - Заповед № РД-04-121 / 27.09.2022 г.

с. Мламолово - Заповед № РД-04-120 / 27.09.2022 г.

с. Новоселяне - Заповед № РД-04-119 / 27.09.2022 г.

с. Паничарево - Заповед № РД-04-118 / 27.09.2022 г.

с. Шатрово- Заповед № РД-04-117 / 27.09.2022 г.


Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.16, изр.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - Цени на имотите-полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите в землищата на гр.Бобов дол и с.Голема Фуча
 

с. Голема Фуча - Заповед № РД-04-62 / 09.05.2022 г.

гр. Бобов дол - Заповед № РД-04-63 / 09.05.2022 г.


2021 год.


Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а, ал.1 , т.1 от ППЗСПЗЗ.  (Разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения)
 

гр. Бобов дол - Заповед № РД-04-229 / 30.09.2021 г.

с. Бабино - Заповед № РД-04-203 / 28.09.2021 г.

с. Бабинска река - Заповед № РД-04-204 / 28.09.2021 г.

с. Блато - Заповед № РД-04-205 / 28.09.2021 г.

с. Долистово - Заповед № РД-04-197 / 28.09.2021 г.

с. Голям Върбовник - Заповед № РД-04-207 / 28.09.2021 г.

с. Голема Фуча - Заповед № РД-04-230 / 30.09.2021 г.

с. Големо село - Заповед № РД-04-206 / 28.09.2021 г.

с. Горна Козница - Заповед № РД-04-196 / 28.09.2021 г. (ОЗ)

с. Горна Козница - Заповед № РД-04-208 / 28.09.2021 г. (ТН)

с. Коркина - Заповед № РД-04-198 / 28.09.2021 г.

с. Локвата - Заповед № РД-04-199 / 28.09.2021 г.

с. Мала Фуча - Заповед № РД-04-200 / 28.09.2021 г.

с. Мали Върбовник - Заповед № РД-04-201 / 28.09.2021 г.

с. Мало село - Заповед № РД-04-192 / 28.09.2021 г.

с. Мламолово - Заповед № РД-04-202 / 28.09.2021 г.

с. Новоселяне - Заповед № РД-04-193 / 28.09.2021 г.

с. Паничарево - Заповед № РД-04-194 / 28.09.2021 г.

с. Шатрово- Заповед № РД-04-195 / 28.09.2021 г.

 

Заповеди от № РД-04-30/04.03.2021 г. до № РД-04-47/04.03.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37в, ал.16, изр.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне цена на имотите - полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите в землищата на Община Бобов дол.
 

гр. Бобов дол; с. Бабинос. Бабинска рекас. Блатос. Долистовос. Голем Върбовникс. Голема Фучас. Големо селос. Горна Козницас. Коркинас. Локватас. Мала Фучас. Мали Върбовникс. Мало селос. Мламоловос. Новоселянес. Паничаревос. Шатрово