Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18E2
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS2

ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 02.03.2023


Контакти:
гр. Бобов дол 2670
ул.”Васил Коларов”
Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство"
Директор: Георги Андонов
Мобилен тел.
0895 656 170
email: op4ob@abv.bg


Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” е създадено с Решение № 5 от Протокол № 2 от 24.02.2005 г. на Общински съвет гр.Бобов дол. Общинското предприятие е специализирано звено към Община Бобов дол, създадено с цел подпомагане на общината при осъществяване на дейностите по чл.53 от Закона за общинската собственост.

Предприятието е създадено за неопределен срок. Общият числен състав на предприятието е 95 щатни бройки.

Управлението на предприятието се възлага въз основа на договор за управление, сключен между Кмета на Община Бобов дол и Директора на предприятието.

Предмета на дейност на ОП ”Чистота, озеленяване и благоустройство” включва следните основни направления:

 • сметосъбиране и сметоизвозване;
 • дейности по рекултивация на общинското сметище;
 • почистване на териториите за обществено ползване;
 • зимно поддържане на пътища и територии определени със заповед на Кмета на община Бобов дол (снегопочистване опесъчаване, осоляване);
 • озеленяване и поддържане на зелени площи, градини, паркове и детски площадки;
 • ремонтно-строителни дейности;
 • контрол по аварии в инженерните мрежи;
 • контрол по опазване на обществения ред;
 • Поддържане на общински пазари
 • Траурни и погребални услуги по калкулации, вид и цени, утвърдени от Общински съвет Бобов дол;
 • Услуги на физически и юридически лица – транспортни, изкопни, ВиК услуги, ремонтни и заварачни и др.дейности, по цени, определени от Общински съвет Бобов дол.
 • Производство на бетонови изделия – плочки, паркингови тела, отводнителни решетки, ограничителни ивици, павета и др., за собствени нужди и продажба на тези изделия по цени, утвърдени от Общински съвет Бобов дол.
 • Дейности възложени от общинското ръководство по участие при предотвратяване и ликвидиране на аварии, пожари и други бедствия на територията на Община Бобов дол.
 • Управление и обслужване на общински приют за бездомни кучета, както и други мероприятия и дейности по изпълнение на програмата за намаляване популацията на бездомни кучета.
 • Ремонт, поддръжка и техническо обслужване на улично и парково осветление.
 • Други дейности и услуги, определени от Общински съвет Бобов дол.

На основание чл.53 ал.2 от Закона за общинската собственост общинското предприятие осъществява дейност по:

 • управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
 • предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет.
   

Общински приют за безстопанствени кучета
 

Поради значително нарастналия брой безстопанствени кучета на територията на община Бобов дол е възобновена дейността на Общински приют за безстопанствени кучета , изграден в дворната база на ОП "Чистота, озеленяване и благоустройство"

Целите на дейност на приюта са:

 • Установяване на ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, спазвайки предвиденото в българското законодателство;
 • Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета чрез прилагане на механизми за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета, предвидени в българското законодастество;
 • Повишаване на културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната регистрация и кастрация;
 • Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни и гарантиране здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на общината.

Открита е Банкова сметка за дарения за Общинския приют за безстопанствени кучета: 
 

IBAN:BG33BPBI79258458926744

BIC:BPBIBGSF
 

Наименование на кодовете за вид плащане:

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната - 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 44 52 00
Основание за плащане - Дарение за безстопанствени кучета
 

За ограничаване на нарастващата популация бездомни кучета е разработена "Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Бобов дол". Разработването и приемането на програмата е в съответствие с приетата с Решение на Министерски съвет №136 от 14.03.2019 г. "Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета".

 

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територята на община Бобов дол.
Приложение №1

Приложение №2 
Приложение №3 
Приложение №4

 

Отчет за изпълнение на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бобов дол за 2021 год. 
 

Отчет за изпълнение на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бобов дол за 2022 год.