Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.07.2021

Контактна информация:


Адрес: гр.Бобов дол 2670, община Бобов дол, област Кюстендил, ул. „27 Октомври” №2

e-mail: jurist@bobovdol.egov.bg 
 

Определен служител: Лили Здравкова - юрисконсулт , съгласно Заповед № З-220/ 05.05.2020г.

Необходими документи: Заявление – по образец

Срок за предоставяне на информацията:   14 дни

При необходимост за четене на предоставената информация на място е определена стая № 109 от сградата на ОбА Бобов дол. 
 

Начини за заявяване за достъп до обществена информация:

  •  Център за административно обслужване в община Бобов дол (писмено и устно) 
  •  Електронна поща: jurist@bobovdol.egov.bg
  •  чрез Платформата за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/ 


                   
     

Заповеди на кмета на Община Бобов дол относно достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация под формата на устна справка

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за повторно ползване