Z6_PPGAHG800H6LC0QB2QGTSL0NE6
Z7_PPGAHG800H6LC0QB2QGTSL0NU3

Избори 14 ноември 2021 година

Дата на публикуване: 05.07.2021
Последна актуализация: 16.08.2022

 


Съобщение - Демострационно пробно гласуване - от 28.10.2021 год. до 12.11.2021 год.

 

Покана от Кмета на Община Бобов дол за провеждане на консултации за съставите на СИК в Община Бобов дол в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година - 07.10.2021г. в зала № 109 на ОбА Бобов дол

 

Писмено предложение от Партия/Коалиция за съставите на СИК в Община Бобов дол в произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година.

 

Заповеди


Заповед № З-608/23.09.2021 г. за образуване на избирателни секции

Заповед № 3-613/28.09.2021 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци

Заповед № З-651/15.10.2021 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА - Относно местата за разлепване на агитационни материали на територията на Община Бобов дол

Заповед № З-669 / 22.10.2021г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 764-ПВП/НС/20.10.2021 год. Определяне на Секция 10 04 00 004 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заповед № З-714 / 09.11.2021 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г год.

Приложения

 

Приложение № 26-ПВР/НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)

Приложение № 27-ПВР/НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.(чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)

Приложение № 28-ПВР/НС - ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил,че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.(чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

Приложение № 29-ПВР/НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.(чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

Приложение № 30-ПВР/НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.(чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Приложение № 34-ПВР/НС - ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.(чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК)

Приложение № 39-ПВР/НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Разяснителна кампания

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, напомня че избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявяват желанието си в срок до 30.10.2021 г. включително, в писмена форма чрез заявление по образец /Приложение № 39-ПВР/НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)/, подписано саморъчно и подадено лично или от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страниците на общинските администрации по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 30.10.2021 г. включително, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 08.11.2021 г. включително и при условие, че на територията на населеното място е назначена ПСИК.

Органът на съответната общинска администрация установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:

• служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;
• като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация

Гласуване на избиратели с увреждания