Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект № BGENVIRONM ENT-4.004-0004

Дата на публикуване: 16.09.2022
Последна актуализация: 16.09.2022

 

Проект № BGENVIRONM ENT-4.004-0004 с наименование „GoGreenLocal – Активни политики на местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени", одобрен за финансиране въз основа на проведена процедура № BGENVIRONM ENT-4.004 покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021 г.” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021


Обща стойност на проекта: 987 727,00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 954 012,00 лв.

Продължителност на проекта: 22 месеца

Бенефициент и партньори: Община Перник; община Бобов дол (партньор 1); „Региоплан“ ЕООД (партньор 2)
 

1. Инфромация