Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“

Дата на публикуване: 22.01.2024
Последна актуализация: 22.01.2024

 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024  „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“
 

Процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“
Настоящият втори етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи и приемането на проектни предложения до 29.02.2024 г.
Отговорно министерство - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Жилищна политика”
Краен получател - Сдружение на собствениците на сграда / блок-секция в режим на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение (съгласно ЗУЕС);
Водещ партньор – Община Бобов дол, подаваща предложение за изпълнение на инвестиция и отговорна за изпълнението на всички дейности по проекта
Краен срок за прием на заявления за участие в Общинска администрация – Бобов дол - 12.02.2024 г. 
Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред община Бобов дол като подават: 

1.    Заявление за участие
2.    Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
3.    Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
4.    Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост. 
5.    Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
6.    Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

 

Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.
Крайният получател финансира изцяло със собствени средства следните дейности:
•    Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
•    Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
•    Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
•    Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
•    Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
•    Въвеждане на обекта в експлоатация;
•    Публичност и информация на проекта;
•    Организация и управление на проекта. 
За всяко ПИИ цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности.
При наличие на недопустими разходи в ПИИ, то те са изцяло за сметка на КП.
 

1. Документи за кандидатстване, публикувани са на електронната страница на МРРБ, както и в портала на ИСУН 2020

Документи за кандидатстване - ЛИНК


2. Документи за провеждане на общи събрания на собствениците (по образец)
 

2.1.      Приложение 1 Покана за свикване на ОС учредяване на СС 
2.2.      Приложение 2 Протокол от залепване на поканата учредяване на СС
2.3.      Приложение 3 Протокол от ОС за учредяване на СС
2.4.      Приложение 4 Споразумение за създаване на СС
2.5.      Приложение 5 Справка за Собствениците на самостоятелни обекти (ССО)
2.6.      Приложение 6 Покана за свикване на ОС на Сдружение на собствениците (СС)
2.7.      Приложение 7 Протокол от залепване на поканата за ОС на СС
2.8.      Приложение 8 Протокол от ОС на СС
2.9.      Приложение 9 Декларация - нечлен на СС
2.10.    Приложение 10 Покана за свикване на ОС на собствениците Етажна собственост (ЕС)
2.11.    Приложение 11 Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)
2.12.    Приложение 12 Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

 

3. Други документи, които се подават на етап кандидатстване (по образец)

     
3.1. Приложение №1: Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване / при подписване на договор за финансиране на одобрени инвестиции (за кандидат и партньор (ако е приложимо))
3.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Партньорско споразумение 
3.3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Декларация за държавни/минимални помощи 
3.4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4: Заявление за участие

 

4. Полезни връзки:

4.1.      Регистър на вписани фирми по чл. 44, ал. 1 от Закон за енергийната ефективност за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност – пояснение: от падащо меню на страницата се избира вписани фирми по чл. 44, ал. 1  
4.2.      Регистри по чл. 176в, ал. 1-4 от Закон за устройство на територията на лицата, извършващи обследване на строежите (Техническо обследване и Технически паспорт):
4.2.1.    Регистър на лицата, извършващи дейността консултант
4.2.2.    Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност 
4.2.3.    СПИСЪК на лицата, упражняващи ТК (технически контрол) по част "Конструктивна"
4.2.4.    Регистър – членове КАБ (Камара на архитектите в България)

 

5. За разяснения и допълнителна информация 

 

5.1.       Областен информационен център – Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул."Патриарх Евтимий" №18, тел./факс: 00359 78 52 02 12, тел: 00359 876 172766; 00359 876 172744, E-mail: oic_kn@abv.bg , Работно време: от понеделник до петък от 08:30ч. до 17:30ч.
5.2.       Списък с лица за контакт, определени от общинските администрации във връзка с изпълнението на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” по Националния план за възстановяване и устойчивост: