Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на публикуване: 25.01.2023
Последна актуализация: 22.01.2024


Резултати от оценка на ПИИ по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“


756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева.
Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г. Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г.
 

Пълният списък на одобрените за саниране многофамилни жилищни сгради по ПВУ – вижте ТУК
Резервният списък – ТУК
Списъкът с отхвърлените – ТУК
Пълният списък по общини – ТУК 

 

Указания за специфични изисквания към облика на сгради, допринасящи за общия архитектурен облик на Бобов дол във връзка с процедура: "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I" на НПВУ

 

Обявление за крайна дата за прием на заявления по процедура за кандидатстване чрез подбор BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, по Национален план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“

 

 

 


 

 

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост


Отговорно министерство - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Жилищна политика”


Краен получател - Сдружение на собствениците на сграда / блок-секция в режим на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение (съгласно ЗУЕС);


Водещ партньор – Община Бобов дол, подаваща предложение за изпълнение на инвестиция и отговорна за изпълнението на всички дейности по проекта


Краен срок за прием на заявления за участие в Общинска администрация – Бобов дол - 10.05.2023 г. 


Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред община Бобов дол като подават: 

 

  •      Заявление за участие;
  •      Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
  •      Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
  •      Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост. 
  •      Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
  •      Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.
     

   Презентация от проведените информационни дни в периода 16.01.-2023 г. - 18.01.2023 г.1.         Документи за кандидатстване, публикувани са на електронната страница на МРРБ, както и в портала на ИСУН 2020

2.         Документи за провеждане на общи събрания на собствениците (по образец)


2.1.      Приложение 1 Покана за свикване на ОС учредяване на СС 
2.2.      Приложение 2 Протокол от залепване на поканата учредяване на СС
2.3.      Приложение 3 Протокол от ОС за учредяване на СС
2.4.      Приложение 4 Споразумение за създаване на СС
2.5.      Приложение 5 Справка за Собствениците на самостоятелни обекти (ССО)
2.6.      Приложение 6 Покана за свикване на ОС на Сдружение на собствениците (СС)
2.7.      Приложение 7 Протокол от залепване на поканата за ОС на СС
2.8.      Приложение 8 Протокол от ОС на СС
2.9.      Приложение 9 Декларация - нечлен на СС
2.10.    Приложение 10 Покана за свикване на ОС на собствениците Етажна собственост (ЕС)
2.11.    Приложение 11 Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)
2.12.    Приложение 12 Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

3.         Други документи, които се подават на етап кандидатстване (по образец)

3.1.      Заявление за участие
3.2.      Споразумение за партньорство
3.3.      Декларация за съответствие с изискванията по процедурата
3.4.      Приложение 3 Декларация за държавни и минимални помощи

4.         Полезни връзки:

4.1.      Регистър на вписани фирми по чл. 44, ал. 1 от Закон за енергийната ефективност за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност – пояснение: от падащо меню на страницата се избира вписани фирми по чл. 44, ал. 1  
4.2.      Регистри по чл. 176в, ал. 1-4 от Закон за устройство на територията на лицата, извършващи обследване на строежите (Техническо обследване и Технически паспорт):
4.2.1.    Регистър на лицата, извършващи дейността консултант
4.2.2.    Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност 
4.2.3.    СПИСЪК на лицата, упражняващи ТК (технически контрол) по част "Конструктивна"
4.2.4.    Регистър – членове КАБ (Камара на архитектите в България)

 

5.          За разяснения и допълнителна информация 

 

5.1.       Областен информационен център – Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул."Патриарх Евтимий" №18, тел./факс: 00359 78 52 02 12, тел: 00359 876 172766; 00359 876 172744, E-mail: oic_kn@abv.bg , Работно време: от понеделник до петък от 08:30ч. до 17:30ч.
5.2.       Списък с лица за контакт, определени от общинските администрации във връзка с изпълнението на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” по Националния план за възстановяване и устойчивост: