Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

BG05SFPR002-2.001-0218 „Грижа в дома в Община Бобов дол“

Дата на публикуване: 06.04.2023
Последна актуализация: 28.06.2023

 

Община Бобов дол подписа Договор BG05SFPR002-2.001-0218-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, приоритетна ос „Социалното включване и равни възможности”, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ за проект BG05SFPR002-2.001-0218 „Грижа в дома в Община Бобов дол“ на обща стойност 346 165,47 лева за периода от 20.03.2023 г. до 20.04.2024 г.

Проектът предвижда предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Дейностите ще обхванат минимум 63 лица, представители на целевата група – възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. 

Целта на проекта е осигуряване на подкрепа за лицата с увреждания и възрастните хора чрез реализиране на следните дейности:
-    Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда  и психологическа подкрепа;
-     Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;
-    Предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост.

Осъществяването на тези дейности ще бъде реализирано чрез формиране на екип от специалисти, които ще предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите.

 

1Информация - потребител на услуга
 

1.1. Приложение 1 и Приложение 1А - Заявление за ползване на почасови услуги
 

2. Информация - доставчик на услуга
 

2.1. Приложение 2 и Приложение 2А - Заявление за предоставяне на почасови услуги