Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект №BG16M1OP002-2.002-0008

Дата на публикуване: 11.08.2021
Последна актуализация: 11.08.2021

Проект №BG16M1OP002-2.002-0008  "Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня"

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБЩИНИ ПАРТНЬОРИ: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ и ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

AДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:  BG16M1OP002-2.002-0008-C01 от 18.12.2018 год.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 11 317 350.00 лв., от които безвъзмездна финансова помощ: 7 716 298.85 лв., собствено финансиране от бенефициента и партньорите: 3 601 051.15  лв.  

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани отпадъци в общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци, с цел поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци за депониране и увеличаване на дела на рециклираните и оползотворените отпадъци. Ще бъдат изградени инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране от територията на трите общини с капацитет 14 342 т/г. и инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на трите общини с капацитет 4173 т/г. Двете инсталации ще обслужват трите общини и ще са разположени на територията на община Дупница в границите на проектирания Регионален център за третиране на отпадъците, включващ и регионално депо за общините от Регионално сдружение „Рила Еко“. Инвестицията за проекта ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност, тъй като в резултат отпадъците ще се превръщат в ресурс - на компостиращата инсталация ще се произвежда висококачествен компост, а в сепариращата инсталация ще се отделят полезните компоненти и ще се предават за рециклиране. Ще бъдат закупени и съдове за разделно събиране на зелените отпадъци на територията на трите общини и сметосъбиращ камион, с цел въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци в общините. Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са подобряване на качеството на околната среда за жителите в трите общини чрез намаляване на вредни емисии от депонирането на отпадъци; предоставяне на нова услуга относно отпадъците за жителите и бизнеса; разкриване на нови работни места, необходими за обслужване на въведената система за разделно събиране на зелените отпадъци и за експлоатация на двете изградени инсталации.

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1. Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Дейност 2. Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки
Дейност 3. Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
Дейност 4. Оценка на съответствието и строителен надзор на обект "Инженеринг (проектиране и строителство) за изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци"
Дейност 5. Доставка на мобилно оборудване и техника за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране
Дейност 6. Доставка на съдове и техника за разделно събиране на зелени отпадъци
Дейност 7. Изпълнение на мерки за информация и комуникации
Дейност 8. Организация и управление на проекта

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

В резултат от изпълнението на дейност 1 е постигната проектна готовност за кандидатстване по процедурата в съответствие с приложимата нормативна уредба, всички изисквания на ОПОС, с Насоките за кандидатстване и допълнителните разяснение на УО на ОПОС.
В изпълнение на дейност 2 - изготвени 4 броя документации за възлагане на обществени поръчки в рамките на проекта,
В изпълнение на дейност 3 ще се осигурят необходимата инфраструктура и съоръжения за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, генерирани от населените места на територията на общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня.
В изпълнение на дейност 4 ще се осигури законосъобразно и качествено изпълнение на договора за инженеринг, всички СМР и доставки и съпътстващи задачи.
В изпълнение на дейност 5 очакваните резултати са: 
за компостиращата инсталация – доставени: мини товарач, сито за рафиниране на компост, шредер;
за инсталацията за предварително третиране – доставени: челен товарач, контейнери - 6 бр., електрокар, трактор и ремарке.
В резултат от изпълнение на дейност 6 ще бъдат осигурени необходимите съдове за функциониране на системата за разделно събиране на зелените битови отпадъци в община Дупница, община Бобов дол и община Сапарева баня - 135 броя контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци и доставен един камион за разделно събрани зелени отпадъци с обем 7 т.
В изпълнение на дейност 7 ще бъдат постигнати следните резултати:
публикувана и актуализирана информация за проекта на интернет страниците на общините; изготвен билборд; изготвена постоянна информационна табела; отпечатани информационни дипляни; изработени промоционални продукти; отпечатан банер; отпечатани информационни стикери за закупеното оборудване и техника; проведени минимум две пресконференции; проведена церемония „първа копка“ на строителството на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци; проведена церемония Откриване на обект „Инсталация за компостиране на зелени биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“; поддържан специален архив с доказателствените документи и материали за информация и комуникация; проведени кампании в трите общини за разделно събиране на отпадъците от населението.
В изпълнение на дейност 8 ще бъде постигнато успешно изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори, при спазване условията на АДБФП, сключен между общините бенефициенти и УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.